بر اساس طرح پیشنهادی سرکار خانم اقاخانی - پیاده سازی واحد خدمات ماشینی
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی