پروانه دفاتر پیشخوان که در زیر لیست گردیده است ابطال شده میباشد
محل فعالیتشماره پروانهنام صاحب پروانهردیف
اراک72-36-1090کاوه رجبی1
اراک72-36-1081محمد فراهانی2
خمین72-36-1089الهام کرمی3
لیست خدمات واگذار شده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی به دفاتر پیش خوان
آدرس و شماره تلفن دفاتر ارائه دهنده خدمات
<<فرایند انجام امور ثبت نام وتحویل کارت آزمون ادواری <<نرخ مصوب - 1
<<فرایند ثبت نام وتحویل کارت صنعت ساختمان <<نرخ مصوب - 2
<< تمدید کارت مربیگری <<نرخ مصوب - 3
<<تمدید ابلاغ مدیریت <<نرخ مصوب - 4
<<تمدید ابلاغ مربیگری <<نرخ مصوب - 5
<<تمدید پروانه تاسیس <<نرخ مصوب - 6
<< انجام امور مشاغل خانگی <<نرخ مصوب - 7
واگذاری ارسال و مراسلات به دفاتر پیشخوان دولت - 8