برنامه آزمون عملی خواهران قبول شده گان آزمون هماهنگ کتبی مورخ 30 اسفند 94 و آنلاین اسفند


برنامه آزمون عملی برادران ویژه کارآموزان آموشگاههای آزاد - قبول شده گان آزمون الکترونیکی اسفند و معرفی شدگان مجدد آموزشگاه های ازاد اراک


برنامه آزمون عملی ادواری برادران قبول شده گان آزمون الکترونیکی بهمن 94


برنامه آزمون عملی برادران ویژه آموزشگاه های آزاد - قبول شده گان کتبی مورخ 18 دیماه 94 و معرفی شدگان عملی مجدد شهرستان اراک

برنامه آزمون عملی خواهران قبول شده گان آزمون هماهنگ و ادواری مورخ 6 آذر 94

برنامه آزمون عملی برادران ویژه کارآموزان آموزشگاههای آزاد( قبول شده گان آزمون کتبی 6 آذر 94 ) و معرفی شدگان عملی مجدد آموزشگاههای شهرستان اراک


برنامه آزمون عملی ادواری برادران قبول شده گان آزمون الکترونیکی آبان ماه 94


برنامه آزمون عملی خواهران ویژه کارآموزان آموزشگاه های آزاد قبول شده گان کتبی مورخ 94/6/13


برنامه آزمون عملی برادران ویژه کارآموزان آموزشگاه های آزاد قبول شده گان کتبی مورخ 94/6/13


برنامه آزمون عملی و ادواری برادران قبولشدگان آزمون کتبی 94/05/16


برنا مه آزمون عملي خواهران قبول شد گان آزمون هماهنگ كتبي 94/5/2


برنامه آزمون عملی برادران ویژه کارآموزان آموزشگاههای آزاد( قبول شده گان آزمون کتبی 94/5/2 ) و معرفی شدگان عملی مجدد آموزشگاههای شهرستان اراک


94/3/22 برنا مه آزمون عملي خواهران قبول شد گان آزمون هماهنگ كتبي : داوطلبان آموزشگاه ها :


برنامه آزمون عملی برادران ویژه کارآموزان آموزشگاههای آزاد( قبول شده گان آزمون کتبی 22/3/94 ) و معرفی شدگان عملی مجدد آموزشگاههای شهرستان اراک


برنامه آزمون عملی برادران ویژه کارآموزان آزاد قبول شده گاه کتبی مورخ 11 اردیبهشت 94 و معرفی شدگان عملی مجدد آموزشگاههای شهرستان اراک


برنامه آزمون عملی خواهران قبول شده گان آزمون کتبی هماهنگ 11 اردیبهشت 94