برنامه آزمون عملی برادران ویژه کارآموزان آموزشگاه های آزاد و معرفی شدگان عملی مجدد آموزشگاه های شهرستان اراک


برنامه آزمون عملی خواهران و قبول شدگان آزمون آنلاین مرداد 95 و داوطلبان آموزشگاه های آزاد


برنامه آزمون عملی خواهران هماهنگ تیرماه 95


برنامه آزمون عملی برادران قبول شده گان آزمون الکترونیکی خرداد و تیر 95


برنامه آزمون عملی برادران ویژه کارآموزان آموزشگاههای آزاد( قبول شده گان آزمون الکترونیکی دو ماهه اول سال95 ) و معرفی شدگان عملی مجدد آموزشگاههای شهرستان اراک


برنامه آزمون عملی خواهران قبول شده گان آزمون هماهنگ آنلاین اردیبهشت 1395 داوطلبان آموزشگاهها


برنامه آزمون عملی خواهران قبول شده گان آزمون هماهنگ کتبی مورخ 30 اسفند 94 و آنلاین اسفند


برنامه آزمون عملی برادران ویژه کارآموزان آموشگاههای آزاد - قبول شده گان آزمون الکترونیکی اسفند و معرفی شدگان مجدد آموزشگاه های ازاد اراک


برنامه آزمون عملی ادواری برادران قبول شده گان آزمون الکترونیکی بهمن 94


برنامه آزمون عملی برادران ویژه آموزشگاه های آزاد - قبول شده گان کتبی مورخ 18 دیماه 94 و معرفی شدگان عملی مجدد شهرستان اراک

برنامه آزمون عملی خواهران قبول شده گان آزمون هماهنگ و ادواری مورخ 6 آذر 94

برنامه آزمون عملی برادران ویژه کارآموزان آموزشگاههای آزاد( قبول شده گان آزمون کتبی 6 آذر 94 ) و معرفی شدگان عملی مجدد آموزشگاههای شهرستان اراک