برنامه آزمون عملی ادواری برادران قبول شده گان آزمون الکترونیکی آبان ماه 94


برنامه آزمون عملی خواهران ویژه کارآموزان آموزشگاه های آزاد قبول شده گان کتبی مورخ 94/6/13


برنامه آزمون عملی برادران ویژه کارآموزان آموزشگاه های آزاد قبول شده گان کتبی مورخ 94/6/13


برنامه آزمون عملی و ادواری برادران قبولشدگان آزمون کتبی 94/05/16


برنا مه آزمون عملي خواهران قبول شد گان آزمون هماهنگ كتبي 94/5/2


برنامه آزمون عملی برادران ویژه کارآموزان آموزشگاههای آزاد( قبول شده گان آزمون کتبی 94/5/2 ) و معرفی شدگان عملی مجدد آموزشگاههای شهرستان اراک


94/3/22 برنا مه آزمون عملي خواهران قبول شد گان آزمون هماهنگ كتبي : داوطلبان آموزشگاه ها :


برنامه آزمون عملی برادران ویژه کارآموزان آموزشگاههای آزاد( قبول شده گان آزمون کتبی 22/3/94 ) و معرفی شدگان عملی مجدد آموزشگاههای شهرستان اراک


برنامه آزمون عملی برادران ویژه کارآموزان آزاد قبول شده گاه کتبی مورخ 11 اردیبهشت 94 و معرفی شدگان عملی مجدد آموزشگاههای شهرستان اراک


برنامه آزمون عملی خواهران قبول شده گان آزمون کتبی هماهنگ 11 اردیبهشت 94