کارگر متخصص ماهر :

 کارآموزانی که پس از طی مدت 18 ماه آموزش دوره های تخصصی کارگر ماهر را طی نموده و در ارزشيابی پايان دوره موفقيت حاصل نمايند گواهينامه کارگر ماهر دريافت ميکنند

 

گواهينامه درجه يک :

برابر استانداردهای تهيه شده به کارآموزانی که علاقمند به ادامه دوره های آموزشی هستند با در دست داشتن گواهينامه آموزش فنی و حرفه ای  درجه دو آموزشهايی ارائه ميشود که پس از پايان دوره و موفقيت در آزمون مربوطه به دريافت اين گواهينامه نايل ميگردند

 

گواهينامه  درجه دو :

برابر استاندارد تهيه شده آموزشهايی به کارآموزان مبتدی ارائه ميشود که پس از دوره آموزشی و موفقيت در آزمون مربوطه به دريافت گواهينامهدرجه دو نايل ميگردند .

 

گواهينامه بدون درجه :

به کارآموزانی در دوره های آموزشی درجه بندی نشده شرکت مينمايند و پس از طی دوره و موفقيت در آزمون پايانی به آنان اين نوع گواهينامه ارائه ميگردد.

 

تأييديه :

مدرکی است نيمه رسمی مبنی بر اينکه کارآموز در يک رشته بدون استاندارد و يا قسمتی از کل دوره رشته ای با استاندارد شرکت داشته است