جهت اطلاع از وضعیت پیشنهاد ارسالی پس از 2 هفته با روابط عمومی اداره کل و شماره تلفن 4-2269001 تماس حاصل نمایید

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی

کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات


نام خانوادگی
نام
شماره پرسنلی
میزان تحصیلات
واحد یا مدیریت
عنوان شغل

عنوان پیشنهاد


شرح وضعیت فعلی

شرح وضعیت پیشنهادی یا شیوه اجرا